Regulamin

Regulamin
§1
UWAGI OGÓLNE
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest działalność Portalu: Nasze Kociewie, który znajduje się na adresie internetowym naszekociewie.pl i jemu przyporządkowanych domen serwisów lokalnych i tematycznych – w dalszej treści zwany Portal(u).
2. Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
3. Zawartość graficzną i merytoryczną Portalu, bieżącą jego redakcję i aktualizację, przygotowuje właściciel Portalu Nasze Kociewie.

4. Portal Nasze Kociewie jest zarejestrowanym tytułem prasowym na mocy postanowienia Sądu okręgowego w Gdańsku.

§ 2
OFERTA PORTALU
1. Na Portalu zamieszczone są między innymi oferty różnych firm i instytucji oraz użytkowników prywatnych.
2. Żadna informacja zamieszczona na stronie internetowej Portalu nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

§ 3
KORZYSTANIE Z PORTALU
1. Korzystając z Portalu i jego oferty, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zasobów Internetu.
3. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem.
4. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Portalu. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.
5. Nasze Kociewie nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.
6. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Nasze Kociewie problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku Nasze Kociewie nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.
7. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób naruszający niniejszy Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre obyczaje.
8. Portal zastrzega sobie prawo usuwania zapisów naruszających Zasady komentowania artykułów, niniejszy Regulamin lub naruszających Misję właściciela Portalu, bez poinformowania o tym użytkownika, który wpisu dokonał.
9. Nasze Kociewie zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, a także dobrych obyczajów.
10. Nasze Kociewie zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania korzystania z Portalu w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem wpływa na pogorszenie jakości świadczonych serwisów na Portalu lub zagraża stabilności systemów teleinformatycznych.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie dane zawarte na stronach Portalu mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na użytek osobisty.
2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych z Portalu w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania prac wytworzonych przy wykorzystaniu danych zawartych w na stronach Portalu lub prac, w których połączono je z innymi danymi, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w Portalu dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Kociewiak.pl lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej z właściwym podmiotem, który posiada prawa autorskie do danej treści.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Nasze Kociewie oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby serwis Portalu świadczony był na jak najwyższym poziomie.
2. Nasze Kociewie nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Portalu spowodowane siłą wyższą.
3. Za siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec i które uniemożliwia wykonanie obowiązków przewidzianych w tym Regulaminie, w szczególności:, powódź, huragan, wojna.
4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, terminy świadczenia wszelkich usług związanych z Portalem ulegają przesunięciu do czasu usunięcia przeszkód i uruchomienia systemu.
5. Nasze Kociewie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego Regulaminu.
6. Nasze Kociewie nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Portalu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w Portalu z przyczyn nieleżących po stronie Nasze Kociewie
7. Wszelkie uwagi, reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu można przesyłać na adres e-mail: biuro@naszekociewie.pl
8. Odpowiedź na zgłoszone uwagi, reklamacje zostanie wysłana na adres email lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu Użytkownika w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właściciel Portalu zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Portalu.
2. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników na zasadach niniejszego regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.).

Zasady komentowania artykułów
Komentarze są umieszczone na portalu automatycznie. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Pełną odpowiedzialność za treść komentarza ponosi komentujący użytkownik portalu.
Nasze Kociewie zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub do nie umieszczenia całości lub części opinii, w szczególności nie zostaną umieszczone lub mogą zostać wyłączone opinie zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego); zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego) bądź naruszające Regulamin lub Ustawę o prawie prasowym.
Nasze Kociewie zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub do nie umieszczenia opinii, które zawierają linki do prywatnych stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail oraz treści zawierające ukrytą formę reklamy.
Nasze Kociewie wraz z lokalnymi stronami zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub do nie umieszczenia opinii nie dotyczących treści artykułu oraz zawierających uwagi skierowane do redakcji Portalu (jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, ale prosimy jednak o przesłanie wiadomości do redakcji Portalu poprzez formularz).
Nasze Kociewie wraz z lokalnymi stronami zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub do nie umieszczenia całości lub części komentarza wysłanego wielokrotnie.
Jeżeli uważasz, że dany komentarz narusza Twoje prawa – zgłoś fakt naruszenia poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@naszekociewie.pl z podaniem tytułu artykułu, daty i godziny dodania komentarza, nicku oraz treści komentarza lub zgłoś do moderacji poprzez kliknięcie „zgłoś” przy komentarzu. Rozpatrzenie i ewentualne wyłączenie komentarza nastąpi niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia w wyżej wymienionej formie.