Starogard. Czym Zajmie Się Rada Miasta Na Najbliższej Sesji?

503
Wyświetleń

rada miast starogardStarogard. W najbliższą środę (27 stycznia) 2016 roku odbędzie się 18 sesja rady Miasta Starogard Gdański. To pierwsze posiedzenie rady w nowym roku, na którym zostanie omówione wiele ważnych spraw dotyczących miasta w najbliższych miesiącach.

Oto szczegółowy plan obradL

 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Miasta.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zmiany do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 6. Interpelacje radnych (pisemne).
 7. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
 8. Zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zabytkami miasta Starogard Gdański na lata 2013-2016” za okres 2013-2014.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2016 (zmiana 1)

 – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

 – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

 – stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 – 2026 (zmiana 1)

 – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

 – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

 – stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,

3) o zmianie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

 – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

4)  współdziałania z Powiatem Starogardzkim (program HPV),

 – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

 – stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

5) współdziałania z Powiatem Starogardzkim (program wady postawy),

  – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

  – stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

6)  współdziałania z Powiatem Starogardzkim (program bułka i mleko),

  – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

  – stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

7) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim,

  – stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

8)  o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

  – stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

9) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym,

     – stanowisko Komisji Edukacji,

10) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej,  dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański,

     – stanowisko Komisji Edukacji,

11) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański,

     – stanowisko Komisji Edukacji,

12) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2020”,

– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

13) przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”,

– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

14) nadania Statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji
w Starogardzie Gdańskim,

– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

15) zmiany uchwały nr XV/144/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” uchwalonego przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 28 stycznia 2015r. uchwałą nr V/27/2015,

– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

16) zmiany uchwały nr XV/145/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański,

– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

17) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

  – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

  – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

18) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na kolejne okresy do 3 lat,

  – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

19) zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2016 r.,

20) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na 2016 r.,

21) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

      – stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miasta.
Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: redakcja@naszekociewie.pl. Dołącz do największej społeczności Kociewiaków w Internecie! Bądź z nami i twórz najpopularniejszy portal na Kociewiu!
PODZIEL SIĘ